unitasfotos.com
 • Verkoopsvoorwaarden.

  Deze website is eigendom van Unitas Fotos B.V.B.A. .

 • Contactgegevens.

  Unitas Fotos bvba , Heirweg 40 , 8800 Roeselare

 • E-mail: info@schoolfotografie.be
  Ondernemingsnummer : BE 0403.796.350
  RPR Kortrijk

 • Levering.

  Bezorging van de bestelde goederen vinden plaats via de post of via internationale bezorgdiensten. Unitas Fotos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post of andere bezorgdiensten. De levertijden die op de website worden vermeld zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.

  Wat gebeurt er als de post er niet in slaagt de bestelling aan de ontvanger af te leveren?  Je bent verplicht aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketjes naar unitas fotos door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), maak je geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van unitas foto verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van retourgekomen bestellingen niet mogelijk. Voor aan unitas fotos geretourneerde pakketjes door een fout van de post zal unitas fotos de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden.
  Wanneer wij de zending terug moeten aanbieden aan de transporteur omdat er geen correcte adresgegevens werden gegeven door de koper, mogen wij de leveringskost nogmaals aanrekenen aan de koper.

 • Gepersonaliseerde producten en digitale downloads kunnen niet omgeruild worden na aankoop.

  Wat gebeurt er als de bestelling tijdens het transport wordt beschadigd?  Neem eenvoudig binnen de week contact op via het contactformulier als ondanks de door unitas fotos genomen voorzorgsmaatregelen om het risico op transportschade zo klein mogelijk te maken de bestelling je in beschadigde staat bereikt. Stuur ons daarbij een digitale foto van het beschadigde product. unitas fotos zal vervolgens de beschadigde onderdelen opnieuw vervaardigen en de bestelling zonder extra kosten aan de klant versturen.

 • Er is geen terugbetaling mogelijk van verzendkosten!

 • Betaling en bevestiging.

  De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem. Unitas fotos werkt voor de online betalingen samen met Ogone. Ogone voldoet aan de strengste veiligheidsnormen van de sector. Als u kiest voor een online betaling wordt de bestelling bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Bij weigering door dit organisme wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt er een annuleringswaarschuwing gegeven. Als u kiest voor een overschrijving wordt de bestelling bij ons bekrachtigd wanneer u op ‘Bevestig’ klikt tijdens het bestelproces bij de stap ‘Levering & Betaling’.Wanneer uw bestelling bij ons geregistreerd wordt, sturen wij een automatische bevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres ter aanvaarding van uw bestelling.

 • Kortingen & acties.

 • Kortingen op aantal worden alleen maar toegekend als u meerdere producten aankoopt met hetzelfde fotonummer.

 • Betalingsvoorwaarden.

  De aanrekeningen van de verkoper zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na aanrekeningdatum. Betalingen per cheque, in contanten of postzegels worden niet aanvaard. De koper is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten die betrekking hebben op onze websites en diensten, via een geldige betalingsmethode. Van zodra de betaling van de bestelde goederen overgemaakt werd gaan wij over tot de productie en verzending van deze goederen.

 • Geschillen.

  Ieder geschil, tengevolge van en gerelateerd aan het gebruik van onze service, zal voor een Belgische rechtbank worden gebracht en zal onderworpen zijn aan het Belgische recht.

  • Wettelijke info.

   Deze website is eigendom van Unitas Fotos B.V.B.A. .

  • Contactgegevens.

   Unitas Fotos bvba , Heirweg 40 , 8800 Roeselare

  • E-mail: info@schoolfotografie.be
   Ondernemingsnummer : BE 0403.796.350
   RPR Kortrijk

  • Intellectuele eigendomsrechten.

   Unitas Fotos B.V.B.A. verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

  • Aansprakelijkheid.

   Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten.

   De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

  • Handelsmerken.

   Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

  • Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Unitas Fotos B.V.B.A. zijn:

   Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Unitas Fotos B.V.B.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

  • Koppeling naar deze site.

   Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Unitas Fotos B.V.B.A. hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

  • Unitas Fotos B.V.B.A. respecteert uw privacy:

   Unitas Fotos B.V.B.A. hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet.

   U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Unitas Fotos B.V.B.A. op volgend e-mailadres: info@schoolfotografie.be Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Unitas Fotos B.V.B.A. om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer.

  • Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Unitas Fotos B.V.B.A. zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

   Ieder geschil met betrekking tot de site van Unitas Fotos B.V.B.A. valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Unitas Fotos B.V.B.A. gevestigd is, bevoegd.